گواهینامه های سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

گواهینامه های فعالیت در حوضه خدمات فنی افتا

گواهینامه های صلاحیت خدمات انفورماتیکی

گواهینامه های انجمن انفورماتیک ایران