گواهینامه های انجمن نظام صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران

۱۴۰۲

۱۴۰۳

گواهینامه های سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

۱۴۰۰

۱۴۰۱

۱۴۰۲

۱۴۰۳

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

۱۳۹۸

۱۳۹۹

گواهینامه های فعالیت در حوضه خدمات فنی افتا

۱۴۰۰

گواهینامه های صلاحیت خدمات انفورماتیکی

۱۳۹۷

۱۳۹۷

۱۳۹۸

۱۴۰۰

۱۴۰۲

گواهینامه های انجمن انفورماتیک ایران

۱۳۹۷

۱۳۹۹

۱۴۰۰