مدیران شرکت

احمد قنبری قادیکلائی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محمد مهدی سرشار زاده

عضو و رئیس هیئت مدیره

رسول سلامی نیا

عضو و نایب رئیس هیئت مدیره