مدیران شرکت

احمد قنبری قادیکلائی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ghanbari@favajam.com

محمد مهدی سرشار زاده

عضو و رئیس هیئت مدیره
sarshar@favajam.com

رسول سلامی نیا

عضو و نایب رئیس هیئت مدیره
salami@favajam.com