کارمندان فاواجم

همکاران ما در فاواجم

واحد فنی

آزادبخش سرمدی

سرپرست واحد فنی

سمیرا صفایی

سرپرست واحد طراحی وب سایت و مالتی مدیا

صبورا محمد نژاد

واحد روابط عمومی

واحد مالی

مرتضی کریمی

مدیر مالی

احمد گودرزی

حسابدار ارشد

امید افضلی

کارشناس ارشد مالی

ساناز قربانی

کارشناس مالی

آرزو نورورزی

کارشناس مالی

واحد اداری

فاطمه محبوب

سرپرست اداری و مسئول دفتر

رقیه قاسمی

واحد اداری

واحد بازرگانی

حوریه میرزایی

سرپرست واحد بازرگانی

معصومه سادات حسینی

کارشناس بازرگانی

شیرین تیموری

کارشناس بازرگانی

یوسف ترکان

کارشناس بازرگانی

محمد حسین نام آور

کارشناس بازرگانی