کارمندان فاواجم

همکاران ما در فاواجم

واحد فنی

اقای احمدی

حامد احمدی

کارشناس فنی

واحد مالی

مرتضی کریمی

مدیر مالی

امید افضلی

کارشناس ارشد مالی

ساناز قربانی

کارشناس مالی

نرگس وجیهی

کارشناس مالی

واحد اداری

فاطمه سادات خالقی

سرپرست واحد روابط عمومی

مهتاب عباسی

سرپرست اداری و مسئول دفتر

ابراهیم باباشاه

تحصیلدار

واحد بازرگانی

حوریه میرزایی

سرپرست فروش و بازاریابی

مریم یاسینی

کارشناس فروش و بازاریابی

معصومه سادات حسینی

کارشناس فروش و بازاریابی

هستی نیک سرشت

کارشناس فروش و بازاریابی

یوسف ترکان

کارشناس فروش و بازاریابی

شیرین تیموری

کارشناس فروش و بازاریابی