کارمندان فاواجم

همکاران ما در فاواجم

واحد فنی

سمیرا صفایی

سرپرست واحد طراحی وب سایت و مالتی مدیا

حسین نصیرزاده

کارشناس فنی

واحد مالی

مرتضی کریمی

مدیر مالی

احمد گودرزی

حسابدار ارشد

امید افضلی

کارشناس ارشد مالی

ساناز قربانی

کارشناس مالی

آرزو نورورزی

کارشناس مالی

واحد اداری

فاطمه محبوب

سرپرست اداری و مسئول دفتر

واحد بازرگانی

حوریه میرزایی

سرپرست واحد بازرگانی

معصومه سادات حسینی

کارشناس بازرگانی

شیرین تیموری

کارشناس بازرگانی

یوسف ترکان

کارشناس بازرگانی

واحد خدمات

رقیه قاسمی

خدمات