گواهینامه ها

بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور

 افزایش اعتبار گواهی نامه صلاحیت شرکت های انفورماتیکی از یکسال به دوسال