کارمندان فاواجم

کارمندان فاواجم

گروه فنی

امید جاوید

کارشناس فنی

امید امدادی فرد

کارشناس فنی

رضا کوچکی

کارشناس فنی

مهتاب بکیان

مهتاب بکیان

کارشناس فنی

اقای احمدی

حامد احمدی

کارشناس فنی

علیرضا سفیدیان

علیرضا سفیدیان

کارشناس فنی

گروه مالی و اداری

فرشاد عبدالکریمی

مشاور و مدیر مالی

بیتا منظری

کارشناس ارشد مالی

نیما امیری

کارشناس مالی

ساناز قربانی

کارشناس مالی

خانم کمالی

ریحانه کمالی

سرپرست امور اداری و مسئول دفتر

امید طاهری نژاد

تحصیلدار

گروه بازرگانی

حوریه میرزایی

سرپرست فروش و بازاریابی

معصومه سادات حسینی

کارشناس فروش و بازاریابی

نسترن اقدمی زاده

کارشناس فروش و بازاریابی

سعید عسگرپور

کارشناس فروش و بازاریابی

مریم یاسینی

کارشناس فروش و بازاریابی